Друк

Кваліметрична модель оцінки якості діяльності викладача на навчальному занятті  

 (для обговорення)

Кваліметрія - наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів - предметів або процесів.

Вона поділяється на теоретичну і прикладну. Теоретична кваліметрія вивчає загальні закономірності та математичні моделі, що зв’язані з оцінкою якості. Прикладна кваліметрія розробляє методи кількісної оцінки якості.

Кількісні оцінки якості стали широко застосовуватися з початку 20-х років ХХ століття. У 60-х – 70-х роках нашого століття накопичився досвід застосування кількісних оцінок якості, була обгрунтована їх методологічна суть та теоретично узагальнена в рамках окремої наукової дисципліни – кваліметрії. ЇЇ Теорію кваліметрії розробляли багато вчених : Г. Г. Азгальдов, О.В. Глічев, О. Л. Ануфрієва, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльникова,  І.П. Підласий, С.І. Подмазін, В.М. Приходько,Е. П. Райхман, В. С. Черепанов, В. Т. Циба та інші.

Кваліметричний підхід (квалі - якість, метро - міряти) передбачає кількісний опис якості предметів або процесів (кількісна оцінка якості).

Основний метод кваліметрії - експертний. Зараз розвивається педагогічна кваліметрія. Це - використання методів загальної кваліметрії в педагогічних вимірюваннях для кількісної оцінки психолого-педагогічних і дидактичних об’єктів. Основний метод педагогічної кваліметрії є метод групових експертних оцінок (метод Дельфі).

Для створення факторно-критеріальної моделі спочатку виділяються фактори впливу на конкретну діяльність (студента, викладача, директора тощо). Для кожного фактора визначаються змістовні критерії. Потім обчислюються вагомості факторів і критеріїв за методом Дельфі.

Запропоновані нами фактори та критерії (див. Табл.1) є орієнтовними. Запрошуємо взяти участь в їх обговоренні: залишити критерії без змін, змінити їх формулювання, вилучити або додати інші, які на Вашу думку,  є визначальними для оцінювання діяльності викладача на навчальному занятті. Пропозиції, зауваження, побажання подавайте до 25.01.16 р. завідувачу навчально-методичної лабораторії  Юрченку К.І.

 

 

Табл.1. Фактори та критерії якості діяльності викладача на навчальному занятті

Фактори

Критерії

1.Вимоги до підготовки та організації заняття

1.Підготовка та використання ІКТ, демонстраційного та роздаткового матеріалу

2.Організація самостійної роботи студентів

3.Наявність завдань для самоконтролю

2.Вимоги до змісту заняття

 

4.Формування навчально-пізнавальних мотивів вивчення дисципліни

5.Професійна спрямованість

6.Науковість

7.Наявність узагальнень, висновків

8.Проблемність

9.Відповідність робочій навчальній програмі

3.Вимоги до структури заняття

 

 

 

 

 

 

10.Мотивація навчальної діяльності, формулювання головних цілей і завдань

11.Вибір оптимальних (відповідно меті заняття) методів і прийомів навчальної діяльності студентів

12.Зв'язок з попереднім та наступним матеріалом, міжпредметність та інтеграція  (системність та цілісність знань)

13.Взаємозв'язок структурних елементів заняття

14.Контроль та самоконтроль навчальних досягнень студентів

15.Рефлексія

16.Оптимальність домашнього завдання

4.Вимоги до техніки проведення заняття

 

 

 

 

17.Організація суб'кт-суб'єктної взаємодії, співробітництва викладача зі студентами

18.Оптимальний ритм і темп

19.Сприятливий психологічний клімат

20.Використання різних видів навчальної діяльності

21.Застосування діяльнісного підходу, інтерактивних методів навчання

 Більше про квіліметрію, теорія та практика (завантажити) >>>