Друк

13.03 2017 року відбулося засідання науково-методичної ради коледжу з проблеми  «Система роботи педагогічного колективу з підготовки фахівців до нової української школи».

Рішення НМР

 

1. Удосконалити нормативну базу навчально-виховного процесу в коледжі.

1.1Розробити модель вчителя початкової освіти відповідно до Концепції «Нової української школи».

1.2 Модернізувати навчальні плани підготовки фахівців  відповідно до  Концепції «Нової української школи» і моделі вчителя початкової освіти (скласти структурно-логічну схему вивчення загальноосвітніх предметів і навчальних дисциплін, переглянути кількість годин на вивчення навчальних дисциплін, їх послідовність, кількість годин на самостійну роботу студентів).

1.3.Модернізувати робочі навчальні програми, навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін ( переглянути зміст лекцій, завдання для самостійної роботи, тематику курсових робіт, зміст та форми оцінювання  навчальних досягнень студентів).

Відповідальний  заступник директора з навчальної роботи, голови ЦК ( серпень 2017р.)

1.4 Удосконалити програму педагогічної практики. Внести зміни до вимог часу.

Відповідальна  завідувач виробничої практики (серпень 2017р.)

1.5.Активізувати систему контролю за організацією навчально-виховного процесу в коледжі.

Відповідальні члени адміністрації коледжу. Постійно.

2.Удосконалювати   зміст навчально-виховного процесу.

2.1 Удосконалити  систему формування внутрішніх професійних мотивів на засадах педагогіки  партнерства, осучаснення форм і методів навчально-виховного процесу, позааудиторної роботи.

2.2 Підвищити якість  організації навчально-виховного процесу( змінити роль викладача і студента на занятті у бік практики, інтеграції, функціональності: проектувати, проводити і обговорювати навчальні заняття, розробляти відповідний методичний матеріал, відповідний добір технологій, методів навчання).

2.3 Активніше впроваджувати елементи інтеграції навчального процесу.

2.4 Використовувати Інтернет – ресурси (освітній портал методичних та дидактичних матеріалів EDEra, мультимедійні підручники, Міжнародний проект 10  min skool та інші).

2.5 Удосконалювати мовну культуру викладачів і студентів . Досягти належного володіння державною мовою.

2.6.Опрацювати проблему підходів  до оцінювання а)результатів  навчальних досягнень студентів; б)при вивченні методик – учнів початкової школи (вироблення інструментарію самооцінювання, взаємооцінювання, створення методичних тренажерів з проблеми).

2.7 Організувати творчі групи викладачів з означених проблем.

Відповідальні :завідувач навчально-методичної лабораторії, завідувачі відділеннями , голови ЦК

3.Підвищувати  фахову кваліфікацію викладачів.

3.1.Спланувати систему індивідуальної і групової онлайн і офлайн форм підвищення кваліфікації викладачів через систему дистанційного навчання, тренінгів, семінарів, науково-практичних конференцій із залученням фахівців відповідних кафедр  ЗОІППО,ЗНУ, БПУ (червень 2017р.)

3.2. Проектувати, проводити і обговорювати навчальні заняття  на основі особистісно  орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів.

Постійно, за графіком

3.3 Спланувати семінари для викладачів спеціальних методик  з питань впровадження інклюзивної освіти  в школах області.

3.4. Продовжити практику сумісних засідань ЦК з МО вчителів  початкової школи. Організувати консультпункти для вчителів – початківців шкіл  в рамках циклових комісій коледжу.

Постійно, за планом.

3.5 Викладачам змінити акценти в плануванні самоосвітнього процесу  (індивідуальні плани методичної роботи) відповідно  до вимог сучасного освітнього середовища.  

Відповідальна  завідувач навчально-методичного кабінету, голови ЦК  

4.Рішення науково-методичної ради покласти в основу планування роботи коледжу на навчальний рік 2017-2018 навчального року.