4 лютого 2019 року в рамках традиційних творчих звітів викладачів, які атестуються, відбувся майстер-клас викладача математичних дисциплін Ляшенко І. А. Тема зібрання освітян -  «Впровадження стратегій розвитку критичного мислення при формуванні предметних компетентностей на засадах діяльнісного підходу згідно з Концепцією «Нова українська школа». Це питання тісно пов’язане з новим змістом освіти, заснованим на формуванні ключових компетентностей й наскрізних вмінь, та методичною проблемою «Сучасні підходи до професійної математичної підготовки студентів на засадах компетентнісного підходу згідно з Концепцією «Нова українська школа», над якою працює викладач в міжатестаційний період. Інеса Анатоліївна поділилась досвідом тренерської роботи з впровадження таких стратегій розвитку критичного мислення, як «Порушена послідовність», «Передбачення», «Фішбоун», «Діаграма Венна», «Асоціативний кущ». Через виконання практично зорієнтованих завдань за груповими стратегіями викладачі змогли вдосконалити власні фахові компетентності, виявити творчість та креативність, висловити спільну думку, демонструючи результати плідної співпраці.

17 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Гафарової Т.М., Долденко В.Л., Оласюк Ю.В., Мельник І.М.

Гафарова Т.М. поділилася  досвідом роботи над  методичною проблемою: «Літературний гурток як засіб розвитку обдарованості студента». Тетяна Миколаївна ознайомила колег із різними формами і методами роботи з літературно обдарованими студентами. Результати роботи викладача представлені у друкованих статтях і збірках, щорічній участі членів гуртка в  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, участі у науково-практичній конференції з патріотичного виховання студентської молоді, у міських та обласних конкурсах дитячої і юнацької творчості, авторської патріотичної пісні та поезії. Гафарова Т.М. має друковані статті у фахових виданнях, провела відкрите навчальне заняття, бере активну участь у творчих групах коледжу, у роботі циклової комісії.

Долденко В.Л. ознайомила усіх присутніх на звіті колег зі своїм портфоліо, метою його створення. Навчально-методична проблема, над якою працювала Валентина Леонідівна протягом міжатестаційного періоду, - стимулювання  творчої активності студентів на заняттях природничого циклу шляхом використання інноваційних технологій, формування  здоров`язберігаючої компетентності  студентів на уроках природничих дисциплін. Долденко В.Л. показала результативність своєї педагогічної діяльності, розповіла про участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, роботі циклової комісії, творчих групах коледжу, конкурсах педмайстерності, семінарах і тренінгах.

Оласюк Ю.В. поділилася результатами роботи  із вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду вихователів Хортицького району. Методична проблема викладача: « Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій» тісно пов’язана з усією роботою Юлії Валентинівни: активна участь у створенні електронного посібника з методики фізичного виховання, використання хмарних технологій під час викладання навчальних дисциплін, робота у творчій групі коледжу, участь у науково-практичних конференціях та науково-студентському товаристві.

Мельник І.М. обрала тему методичної проблеми: «Формування ціннісних орієнтирів учня початкової школи засобами дитячої літератури». У своєму виступі зупинилася на тих факторах, що вплинули на вибір цієї методичної проблеми, - зміна ціннісних орієнтирів у сучасному світі. За мету Ірина Миколаївна поставила зберегти класичну дитячу літературу для читання у сучасному світі, створивши  сучасний погляд  на ці твори, розширити коло читання новими, сучасними творами. Результати  роботи представлені на науково-практичних конференціях, у друкованих статтях та проведеним відкритим навчальним заняттям (бінарне практичне заняття з методики навчання української мови і дитячої літератури з ОКТМ), на якому метою було продемонструвати систему професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів шляхом інтегративного підходу при вивченні дисциплін філологічного циклу.

14 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Голець Л.М., Дерев’янко В.М., Іщенко І.В., Муравська О.А., Поповича І.Ф.

Голець Л.М. представила досвід роботи над методичною проблемою з формування навичок самоконтролю і самооцінювання знань і умінь студентів з математики. Зупинилася на використанні модульно -рейтингової системи оцінювання, яка дає змогу забезпечити розвиток і саморозвиток особистості і надає студенту право вибору власного шляху навчання.

Дерев’янко В.М. ознайомила колег з результатами  роботи над  методичною проблемою «Формування професійних компетентностей студентів у процесі викладання методики навчання предмета «Я у світі» : теоретична підготовка (вивчення наукового змісту проблеми), методична підготовка (тренінг з питань освітнього проекту з інтегрованого навчання «На крилах успіху», он-лайн курс для вчителів  початкової школи), робота у творчій групі з удосконалення методики викладання предметів початкової школи, опрацювання методичних проблем, проведення відкритих навчальних занять та узагальнення досвіду через друк у різних виданнях.

Іщенко І.В. Формування професійних компетентностей  майбутніх фахівців початкової освіти  здійснюється  в різних напрямах . Один з них – вивчення , узагальнення і втілення в освітню практику перспективного педагогічного досвіду, яке відбувається  на засіданнях  клубу педагогічних зустрічей.  Учасники клубу розглядають  актуальні проблеми розвитку освіти : організацію навчання в НУШ, особливості роботи в інклюзивних класах, нові технології навчання.

Муравська О.А. презентувала  сайт «Психологічна служба» як результат впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Викладач працювала над методичними проблемами «Формування професійних мотивів учіння студентів  в умовах особистісно орієнтованої освіти», «Психолого-педагогічні аспекти готовності  майбутнього вчителя  початкової школи до інноваційної діяльності», «Психолого-педагогічні  та соціокультурні  особливості  сучасної молоді та їх прояв  у навчально-виховному процесі»;  результати  опрацювання представлені на науково-практичних конференціях.

Попович І.Ф. поділився досвідом використання хмарних технологій у навчальному процесі.

 

Звіти дають змогу ознайомитися з творчою лабораторією кожного викладача, долучитися до його педагогічної скарбнички, збагатити свій досвід. 

    Атестація  педагогічних працівників – справа надзвичайно важлива і відповідальна.  Для кожного окремого викладача педагогічного коледжу – це поцінування його роботи упродовж п’яти років діяльності.

   10 січня 2019 року розпочалися традиційні творчі звіти викладачів, які атестуються. На свій майстер-клас запросила колег викладач філологічних дисциплін Лапіна А. О. Методична проблема,  над якою Алла Олександрівна працювала в міжатестаційний період,  – «Медіакомпетентність – уміння для життя сучасної людини». Поштовхом до вивчення цієї теми стала  Концепція Нової української школи, що визначає одну із основних компетентностей, які формуються під час навчання,  –  інформаційну  та медіаграмотність. Тому під час  тренінгу викладачам були  запропоновані до розгляду такі питання: якою є структура українського медіаринку,  як читати новину, якою має бути якісна новина, якому експерту варто довіряти,  що не так з фейками,  у чому різниця між брехнею та маніпуляцією.  Щоб ефективно сприйняти і під іншим кутом зору побачити,  здавалося б, не нову інформацію, викладачі були залучені до групової  діяльності, демонстрували уміння використовувати стратегії критичного мислення. Активності, використані під час тренінгу, створили атмосферу невимушеності і творчої співпраці.

     Отже, заліковій сесії для викладачів – зелене світло.  Успішної і творчої здачі!

12 грудня 2018 року 12 студентів 1-го курсу та 24 студенти 2-го курсу Педагогічного коледжу Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії стали учасниками IX Всеукраїнського конкурсу з англійської мови "Greenwich-2018". Організацію та проведення конкурсу у нашому закладі забезпечили викладачі: Т.Л.Гостєва (відповідальна за зв'язок з Оргкомітетом - ЦТІ "CLEVER") та О.В.Євенко, К.О.Гузенко, О.В.Неборачко. Під час виконання завдань студенти продемонстрували володіння соціокультурною компетенцією, а також - знання лексики та граматики англійської мови.

Чекаємо на результати!